AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR A STAVEBNÍ ZÁKON

ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - NAHRAZUJE STAVEBNÍ POVOLENÍ


Zkrácené stavební řízení upravuje § 117 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - lze je provádět pouze pro stavby vyžadující stavební povolení.

Použité zkratky:
AI = autorizovaný inspektor
ÚR = územní rozhodnutí
DSP = projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná dle vyhlášky č.499/2006 Sb.
DUR = projektová dokumentace pro územní řízení zpracovaná dle vyhlášky č.503/2006 Sb.
SÚ = místně příslušný stavební úřad

Stavebník uzavře s AI smlouvu o kontrole projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, obvykle se bude jednat o smlouvu mandátní podle obchodního zákoníku.
Stavebník předá AI (obdobně jako při žádosti o stavební povolení):
pravomocné a platné ÚR (pokud stavba ÚR vyžaduje), umožní AI nahlédnout do DUR
DSP, ve které jsou zapracovány připomínky a podmínky z ÚR a ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.
závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy (hygienik, hasič, památkář apod.) k DSP
vyjádření správců technických sítí, pokud stavba vyžaduje nové přípojky, nebo se zvyšuje jejich kapacita (voda, kanalizace, plyn, elektro) k DSP. Navíc oproti žádosti o stavební povolení na stavební úřad:
vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení (určí AI po seznámení se s dokumentací.).
AI provede kontrolu DSP včetně připojených dokladů stejně, jako by to učinil stavební úřad ve stavebním řízení, a zjišťuje:
soulad DSP s podmínkami ÚR a soulad s DUR
že DSP je úplná, přehledná, zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., zpracovaná oprávněnou osobou (autorizační razítko a podpis autora) v souladu s obecně platnou legislativou a že splňuje obecné požadavky na výstavbu
že je zajištěn příjezd ke stavbě a umožňuje včasné vybudování technického vybavení (napojení na technické sítě, zajištění potřebných kapacit)
že DSP vyhovuje požadavkům dotčených orgánů státní správy (hygienik, hasič apod.) a správcům sítí a že jejich požadavky a připomínky jsou v DSP zapracovány.
AI dále zjistí, zda vyjádření dotčených osob - účastníků řízení jsou souhlasná bez námitek. Pokud tato vyjádření obsahují námitky, AI je s těmito osobami projedná s cílem odstranění rozporu mezi namítající osobou a stavebníkem. Pokud se námitky nepodaří odstranit, je nutné požádat o jejich vypořádání stavební úřad (pouze ten je oprávněn námitky zamítnout, nebo o nich jinak rozhodnout).
Pokud dokumentace splňuje všechny zákonné požadavky, vyhovuje podmínkám dotčených orgánů a vyjádření dotčených osob jsou souhlasná bez námitek (nebo byly námitky odstraněny jednáním), AI:
vydá certifikát, kterým stvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a připojených dokladů a že navrhovaná stavba může být provedena
označí DSP (1 - 3 paré), datum, podpis a otisk autorizačního razítka AI
zpracuje plán kontrolních prohlídek stavby (AI po dohodě se stavebníkem je účasten na těchto kontrolních prohlídkách, z jejichž harmonogramem je seznámen i SÚ).

Všechny tyto doklady a dokumenty předá AI stavebníkovi a ten stavbu oznámí SÚ. Formulář pro toto oznámení je uveden ve vyhlášce č. 526/2006 Sb. (po dohodě se stavebníkem AI tento formulář zpravidla vyplní a oznámení včetně příloh na SU podá). Stavební úřad již o ničem nerozhoduje, oznámení spolu s dokumentací archivuje a eviduje stavbu jako povolenou.
Následující den po předání oznámení stavebnímu úřadu může být realizace stavby podle ověřené DSP zahájena.

Fotografie použita dle Creative Commons williamcho  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode