Dotazy a odpovědi

JAKÉ PODKLADY POŽADUJETE?

Úvodem je nutné aby se autorizovaný inspektor seznámil se zamýšlenou stavbou, jejím rozsahem a složitostí: 

 • 1. pravomocné ÚR nebo jiný souhlas územního řízení 
 • 2. projektová dokumentace stavby 
 • 3. stanoviska dotčenách orgánů, souhlasy účastníků a event. smlouvy

 

SEZNAM PŘÍLOH K DOKLADOVÉ ČÁSTI :

Výpis katastru nemovitosti ( ne starší 3 měsíců )

Stanovisko správců a následujících dotčených orgánů , kde by byly veřejné zájmy předmětnou  PD dotčeny  :

 1. Snímek pozemkové mapy
 2. Seznam sousedů podle KN
 3. Vyjádření osob, které by v případě stavebního řízení byly jeho účastníky
 4. elektrické energie
 5. plynu
 6. rozvodu tepla
 7. vody
 8. kanalizace
 9. elektronických komunikací
 10. památkové péče
 11. požární ochrany
 12. dopravy
 13. dopravy na pozemních komunikacích 
 14. dopravy drážní
 15. dopravy letecké
 16. dopravy vodní
 17. jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením 
 18. ochrany přírody a krajiny  
 19. ochrany vod
 20. ochrany ovzduší
 21. ochrany lesa
 22. ochrany ložisek nerostných surovin 
 23. odpadového hospodářství
 24. prevence závažných havárií
 25. veřejného  zdraví
 26. veterinární péče
 27. lázní a zřídel
 28. obrany státu
 29. civilní ochrany
 30. bezpečnosti státu

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons williamcho  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode