ÚLOHA AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA

1. Úvod: 

Záměr privatizace stavebního řízení je v souladu se stavem, který je již po delší dobu úspěšně praktikován ve Velké Británii, Německu, Rakousku a dalších státech západní Evropy.

V České republice je přes 700 Stavebních úřadů, které působí na místní úrovni v rámci obecních nebo městských úřadů.

Tyto úřady povolují veškeré stavby a to od malých staveb např. rodinných domků až po velké stavby a rozsáhlé projekty. 
Tato skutečnost je zásadním důvodem k novému modernějšímu řešení jak odlehčit stavebním úřadům od provádění stavebního řízení u všech staveb v jejich působnosti bez ohledu na jejich různorodost a složitost.

Působnost soukromých autorizovaných inspektorů je základem vyřešení této situace.

Autorizovaným inspektorem může být pouze odborník s dlouholetou praxí ( více než 15 let) a zkušenostmi, který je autorizovaným inženýrem nebo architektem.

Uchazeč o jmenování autorizovaným inspektorem musí složit zkoušku před komisí odborníků jmenovaných ministrem pro místní rozvoj.

Po složené zkoušce a na doporučení profesní komory ČKAIT nebo ČKA autorizovaného inspektora jmenuje ministr.

Autorizovaný inspektor vykonává územní působnost po celé České republice na dobu 10 let od jmenování. 
Pro vydání certifikátu a vykonávání další činnosti se může volně obklopovat dalšími odborníky nebo znalci v různých oborech ( technologie, technika prostředí, požární bezpečnost staveb a pod. ).

 

2. ČINNOST AUTORIZOVANÉHO

    INSPEKTORA:

Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost na základě smlouvy se svým klientem.

 1. Autorizovaný inspektor vykonává práce v rozsahu, který mu umožňuje Stavební zákon, tedy v rámci zkráceného řízení vydává Certifikát stavby, kterým potvrzuje, že projektovou dokumentaci a přiložené doklady prověřil a že stavba na základě těchto ověřených podkladů může být provedena.
 2. Autorizovaný inspektor dále může pro stavebníka provést kontrolu projektové dokumentace pro pozemní stavby, které podle Stavebního zákona podléhají pouze ohlášení.
 3. Autorizovaný inspektor spolupracuje se Stavebním úřadem a na základě jeho výzvy a na jeho náklad může vypracovat posudek nebo stanovisko jako podklad pro nejrůznější řízení a na přechodnou dobu také provádět kontrolní prohlídky rozestavěných staveb.
 4. Dále může autorizovaný inspektor spolupracovat na vydání odborného posudku pro zabezpečovací práce nebo odstranění stavby.
 5. Zákon podle odborného právního výkladu nevylučuje součinnost autorizovaného inspektora se Stavebním úřadem při řízení o umístění stavby.
 6. Autorizovaný inspektor může dále spolupracovat s advokátními kancelářemi a ostatními organizacemi, nebo úřady, které např. organizují nebo se účastní výběrových řízení apod.

 

 

3. SMLOUVA AUTORIZOVANÉHO

    INSPEKTORA S INVESTOREM

Investor, tedy stavebník může na základě své úvahy uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem nebo může požádat o povolení Stavební úřad.
V případě smlouvy je autorizovaný inspektor oprávněn uzavřít smlouvu o tom, že:

 1. Provede tzv. zkrácené řízení a vydá stavebníkovi Certifikát stvrzující, že stavba může být realizována. Vypracuje pro stavebníka návrh Oznámení stavebnímu úřadu, ověří projektovou dokumentaci, vydá certifikát s návrhem kontrolních prohlídek stavby.
 2. Zpracuje odborný posudek pro vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad na základě tohoto posudku může upustit od závěrečné prohlídky dokončené stavby a vydat kolaudační souhlas.
 3. Autorizovaný inspektor může zpracovat odborný posudek pro jiné účely Stavebního zákona než výše uvedeno, jako je např. územní řízení, zabezpečovací práce nebo odstranění stavby.
 4. Autorizovaný inspektor může dohlížet na provádění stavby. Nejde o stavební dozor požadovaný u svépomocné výstavby ani autorský dozor projektanta, ale výhradně o specifický dohled vymezený smlouvou, který nemůže uvedené dozory nahradit. Je to jakýsi dozor nad tím, že odstatní účastníci procesu výstavby plní co je jim uloženo a stavba je prováděna v souladu s DSP, předpisy BOZP atd.
 5. Dále autorizovaný inspektor může v rámci rozšířené smlouvy se stavebníkem prověřit i statický posudek, požárně bezpečnostní řešení stavby a jiné části projektu, a to zpravidla podle své odbornosti popř. za spolupráce s přizvaným specialistou.

 

 

4. ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Zkrácené stavební řízení prováděné autorizovaným inspektorem na základě smlouvy se stavebníkem je v zásadě privatizované stavební řízení, do něhož stavební úřad nezasahuje a které se neřídí správním řádem. 
Autorizovaný inspektor pracuje na základě smlouvy se stavebníkem a usiluje o to, aby docílil výsledku uvedeného ve smlouvě,tedy: vydání certifikátu, který opravňuje stavebníka k zahájení a provedení stavby podle autorizovaným inspektorem ověřené projektové dokumentace. Stavební úřad nesmí podle zákona zasahovat do práce v průběhu vydávání certifikátu. Může zasáhnout až po zahájení a při provádění stavby, zejména v případech, kdyby prováděním byly ohroženy veřejné zájmy, o které jde vždy především. Autorizovaný inspektor při zkráceném řízení musí zejména kontrolovat, zda projektová dokumentace splňuje přesně ustanovení pravomocného územního rozhodnutí, zda-li předložená projektová dokumentace je podle platných vyhlášek úplná, přehledná, splňuje technické požadavky na výstavbu a další (požární, invalidní atp.) předpisy a zahrnuje podmínky z vyjádření všech správních orgánů. Dále musí autorizovaný inspektor přezkoumat, zda je zajištěn bezproblémový přístup ke stavbě a tzv. zařízení staveniště, které je nutnou součástí každé stavby. Autorizovaný inspektor se musí vypořádat i s těmi osobami, které by byly při klasicky vedeném stavebním řízení účastníky stavebního řízení, a to nejen majitelé sousedních pozemků a staveb na nich, ale i účastníci řízení, které stanoví speciální předpis. Pokud účastníci řízení nepotvrdili písemně a časově platně souhlas se stavbou a DSP, je autorizovaný inspektor oprávněn jejich námitky a připomínky ke stavbě s nimi projednat. Pokud by k vydání souhlasu ze strany těchto účastníků nedošlo, požádá autorizovaný inspektor stavební úřad, aby o námitkách rozhodl. Stavební úřad učiní o námitkách úsudek a rozhodne. Po pravomocném rozhodnutí stavebního úřadu může teprve autorizovaný inspektor vydat certifikát s potvrzením, že ověřil projektovou dokumentaci, připojil k ní veškeré podklady a plán kontrolních prohlídek. Dále připojí závazná stanoviska a vyjádření osob, které by byly účastníky řízení. Autorizovaný inspektor může v souladu se smlouvou se stavebníkem provést prověření části projektové dokumentace z hlediska její správnosti a toto zjištění může předat ve formě odborného posudku jen stavebníkovi.

 

5. ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÉHO

    INSPEKTORA:

Autorizovaný inspektor musí být pojištěn. Autorizovaný inspektor odpovídá za: 

 • Odbornou úroveň jím zpracovaných certifikátů, posudků a dalších vyjádření 
 • Řádné a nestranné posuzování věcí, které by posuzoval v rámci své působnosti podle požadavků stanovených ve stavebním zákoně 
 • Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby 
 • Vedení evidence všech svých úkonů a její archivaci nejméně 5 let
 • Soustavné vzdělávání pro řádný výkon funkce a spoupráci s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a koordinační radou pro AI.

Fotografie použita dle Creative Commons williamcho  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode