Naše služby pro vás

Služby inspektora ve stavebním řízení

Na základě ustanovení nového Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění s účinností od 1. 1. 2007 může autorizovaný inspektor v rámci tzv. zkráceného stavebního řízení po kontrole projektové dokumentace a příslušných zákonem stanovených potřebných dokladů vydat Certifikát. Tento doklad nahrazuje stavební povolení vydané stavebním úřadem. Pro vydání certifikátu je nutné, aby stavebník splňoval požadavky stavebního zákona a byl na stavbu řádně připraven. Znamená to zejména mít pravomocné územní rozhodnutí, doložena souhlasná stanoviska dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury a vypořádány všechny případné námitky účastníků řízení ke stavbě a projektové dokumentaci.

Zkrácené stavební řízení nahrazuje vydání stavebního povolení. Toto zkrácené stavební řízení má umožnit stavebníkovi v rámci splnění zákonem daných podmínek zahájit stavbu v době co nejkratší.

Na základě smlouvy mezi  investorem a autorizovaným inspektorem a po  přezkoumání následujících bodů: 

  • Posouzení souladu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) s územním rozhodnutím (regulačním plánem, územním souhlasem atp.) 
  • Provedení kontroly úplnosti a přehlednosti DSP zpracované oprávněnou osobou opatřené jejím razítkem a zapracování podmínek a stanovisek dotčených orgánů z ÚŘ v této PD 
  • Vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení. 
  • Přezkoumání proveditelnosti stavby

Autorizovaný inspektor vydá certifikát, návrh plánu kontrolních prohlídek stavby a ověří projektovou dokumentaci ve třech popř. čtyřech vyhotoveních svým autorizačním razítkem a podpisem. Tyto dokumenty předá stavebník společně s Certifikátem, kopií smlouvy a dalšími doklady příslušnému stavebnímu úřadu formou Oznámení, a to ve dvojím popř. trojím vyhotovení. Počet vyhotovení záleží na tom, zda je v obci nebo městě realizované stavby stavební úřad, pokud není, je jedno vyhotovení navíc.

Stavebník může následně zahájit stavbu.

Výše popsaný postup je uveden zkráceně a je podrobně popsán ve Stavebním zákoně č.183/2006 Sb. a dodatku č.68/2007 Sb.

Postup a celý proces má stanovena jasná pravidla s určenou odpovědností stavebníka, projektanta a autorizovaného inspektora.

Zkrácené stavební řízení se netýká územního řízení, územního souhlasu a také těch staveb, kde je stavebním úřadem zkrácené řízení vyloučeno.

Na výše uvedené práve je, po seznámení se se zakázkou, uzavřena smlouva. Smlouva může být uzavřena i na účast autorizovaného inspektora na kontrolních prohlídkách stavby, které autorizovaný inspektor určí, a na vydání Odborného posudku nebo Certifikátu na základě kterého může příslušný stavební úřad upustit od místního šetření a závěrečné prohlídky stavby a následně vydat souhlas s užíváním resp. kolaudační souhlas.

Fotografie použita dle Creative Commons williamcho  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode